Name£º
Company£º
E-MAIL£º
Phone£º
USB Model Number (optional)£º
Storage Capacity£º
128 MB   256 MB  512 MB   1 GB  
  2 GB   4 GB   8 GB   16 GB
Logo Printing Required£º
Pre-load Files£º
Accessories Number£º

Other Requirements£º
  
         

Copyright © 2001-2016 Shenzhen Promotion-Union Electronic Co.,Ltd All Rights Reserved °æȨËùÓÐ